strona domowa english
   
 
Informacje

„Milkpol” SA jest jednym z największych prywatnych producentów nabiału w Polsce. Nasza działalność koncentruje się na skupie i przetwórstwie mleka. Od 1994 roku Spółka prowadzi również działalność handlową produktami innych mleczarni, która uzupełnia asortyment towarów dostarczanych do sieci handlowej (sprzedaż obca). Struktura oraz wielkość produkcji Spółki jest identyfikowana w oparciu o dokonywane bieżące rozpoznanie rynku. Ścisłe dostosowanie produkcji do zapotrzebowania (zamówień)  odbiorców gwarantuje pełny zbyt oferowanych przez Spółkę wyrobów.

Produkty własne
Głównymi produktami własnymi Spółki są wyroby świeże, pasteryzowane, typu:

sery twarogowe (o 4 dniowym i 14 dniowym okresie przydatności do spożycia) – sery twarogowe są wyrobem flagowym Spółki. Były wielokrotnie nagradzane na targach ogólnokrajowych. Ich odbiorcami są zarówno klienci indywidualni, jak i zakłady cukiernicze. Sprzedaż twarogów na przestrzeni ostatnich kilku lat wykazuje tendencję wzrostową.

śmietana – głównym produktem z gamy śmietan jest śmietana 30%, która stanowi ważny surowiec cukierniczy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i zakładów cukierniczych. Sprzedawana jest
w opakowaniach 250 ml i 500 l, a także w galonach 5 l i 10 l. Termin przydatności do spożycia śmietany wynosi 5 dni. Śmietana nie jest homogenizowana, aby konsystencją i smakiem była zbliżona do śmietany wiejskiej. Poza śmietaną 30% Spółka oferuje dwa dodatkowe produkty z grupy śmietan: (i) śmietanę 12%, która jest sprzedawana w opakowaniu 250 g oraz 400 g z 14 dni-owym terminem przydatności do spożycia oraz (ii) śmietanę 18%, która jest sprzedawana w opakowaniu 200 g z 14-dniowym terminem przydatności do spożycia.

mleko – Spółka dokonuje skupu mleka wyłącznie w klasie ekstra. Mleko sprzedawane jest w litrowych opakowaniach z 5-dniowym terminem przydatności do spożycia. Spółka oferuje mleko w dwóch wariantach zawartości tłuszczu: 1,5% oraz 3,2%.

pozostałe produkty - szeroka gama pozostałych produktów Spółki (obecnie Spółka produkuje 16 wyrobów) uzupełnia jego ofertę i pozwala na kompleksowe zaopatrzenie sklepów, gdzie dystrybuowane są jego produkty. Do pozostałych produktów Spółki zalicza się: kefiry, jogurty, mleczka smakowe, maślanki.

Wszystkie wyroby „Milkpol” SA są najwyższej jakości (są produkowane w warunkach sanitarno-higienicznych zgodnie z wdrożonym w Zakładzie Systemem HACCP). Kontrola laboratoryjna surowców i wyrobów gotowych prowadzona jest w laboratoriach zewnętrznych posiadających określone akredytacje. Badania zewnętrzne są prowadzone zgodnie z udokumentowanym i zatwierdzonym planem badań. Ponadto w Spółce funkcjonuje własne laboratorium zakładowe, w którym dokonuje się badań sensorycznych, fizykochemicznych i mikrobiolo-gicznych.
Wszystkie wyroby Spółki opatrzone są znakiem firmowym, wyroby galanteryjne sprzedawane są w opako-waniach o oryginalnej szacie graficznej opracowanej specjalnie dla zakładu.

Sprzedaż obca
W celu uzupełnienia oferty Spółka oferuje także produkty innych mleczarni. Są to wyroby, które nie posiadają odpowiednika w ofercie produktów własnych (m.in. sery żółte, masło, tłuszcze, serki homogenizowane, serki topione, itp.). Produkty te zwiększają atrakcyjność Spółki jako dostawcy nabiału poprzez kompleksowe zaopatrzenie odbiorców.

Produkty przerzutowe
Są to nisko przetworzone produkty sprzedawane do innych zakładów przemysłu spożywczego w celu dalszego przerobu. Działalność ta wynika z charakterystyki umów skupu surowca, która polega na podpisywaniu długoterminowych umów z dostawcami mleka. Ze względu na swój regionalny charakter sprzedaż wyrobów gotowych Spółki ulega obniżeniu w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień). Surowiec, który jest wówczas skupowany, odsprzedawany jest innym mleczarniom w postaci mleka lub śmietany.
Wartość przerzutów rocznie wynosi około 30% sprzedaży własnej.
W ciągu ponad osiemnastoletniej działalności Spółka „Milkpol” SA systematycznie rozwija się. Osiągane przez
nią wyniki finansowe potwierdzają stabilność finansową Spółki, pozwalają na stałe doskonalenie i zwiększanie asortymentu produkcji. Produkcja Spółki realizowana jest w oparciu o zamówienia klientów, stąd ilości
asortyment produkcji dostosowany jest do ich potrzeb, gwarantując tym samym zbyt oferowanych produktów
w całości. Spółka w celu określenia zapotrzebowania na bieżąco przeprowadza badania rozpoznawalności
chłonności  rynku.

Opis rynku

Produkcja mleka
Produkcja mleka w Polsce jest jedną z ważniejszych gałęzi produkcji rolniczej. Wartość towarowej produkcji mleka w 2008 r. stanowiła 18% wartości towarowej produkcji rolniczej i 32% produkcji zwierzęcej. Względy ekonomiczne powodują, że produkcja mleka koncentruje się w Polsce centralnej i wschodniej. Rejony te
skupiają ponad 78% krajowego pogłowia i 83% dostaw surowca.
W Polsce produkuje się rocznie prawie 12 mld litrów mleka. Na przestrzeni kilku ostatnich lat, produkcja mleka utrzymuje się na podobnym poziomie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Prognoza IERiGŻ-PIB
Źródło: „Rynek mleka, stan i perspektywy. Analizy rynkowe” Kwiecień 2006, Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywieniowej – Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Spożycie mleka
Konsumpcja mleka w Polsce spada. Spożycie mleka w Polsce jest znacznie mniejsze niż w innych krajach Unii Europejskiej. Polska jest jednym z największych producentów mleka i jego przetworów w Europie, jednak jego spożycie wśród rodzimych konsumentów wciąż jest mniejsze, niż średnia w Unii Europejskiej. Przeciętny Polak konsumuje około 181 litrów mleka i przetworów mlecznych (wyrażonych w ekwiwalencie mleka) rocznie, podczas kiedy statystycznie spożycie mleka na osobę w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 350 litrów rocznie.

 

*prognoza IERiGŻ-PIB
Źródło: „Rynek mleka, stan i perspektywy. Analizy rynkowe” Kwiecień 2006, Październik 2008, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej – Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przetwórstwo mleka
Charakter przemysłu przetwórstwa mleka, którego roczne obroty przekraczają 20 miliardów złotych i silne jego związki z rynkami lokalnymi powodują, że należy on do działów przemysłu przetwórczego o dużej roli małych
i średnich przedsiębiorstw, do których m.in. zalicza się „Milkpol” SA. Firmy tego rodzaju stanowią około 98,7% wszystkich podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego. Ich udział w zatrudnieniu wynosi ponad 64%,
a w sprzedaży przekracza 58%. W ścisłej czołówce sektora mleczarskiego znajdują się takie firmy, jak: Mlekpol z Grajewa, Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego, olsztyński Polmlek, a także Danone, Lacpol oraz OSM Łowicz.

Konkurencja
Rynek mleka charakteryzuje się dużą konkurencyjnością – w Polsce jest ponad 200 podmiotów produkujących wyroby mleczne. Według danych firmy badawczej MEMRB z maja 2009 roku liderem na rynku mleka w Polsce jest firma Mlekpol z Grajewa, która posiada 30% udziałów wartościowych w rynku i 26% udziałów ilościowych. Na drugim miejscu zarówno pod względem wartości, jak i ilości sprzedaży znalazły się produkty marki własnej, które osiągnęły odpowiednio 17 i 21%. Na trzeciej pozycji znalazła się firma Mlekovita, która zanotowała 16% udziałów wartościowych i ilościowych. Pozostali producenci mleka stanowią ok. 37% wartości sprzedaży i 38% w ilości sprzedanego mleka. Wciąż duży udział mają producenci regionalni, oferujący szeroki asortyment w regionach, w których funkcjonują.

Spółka szacuje, że w kategorii  serów twarogowych świeżych jest liderem na swoich rynkach zbytu. W kategorii jogurtów oraz serków homogenizowanych największy udział w rynku regionalnym mają ogólnopolscy producenci (Danone, Bakoma) oraz Łódzka Spółdzielnia Mleczarska (Jogo).
W segmencie produktów świeżych, które mają istotny udział w przychodach Spółki, głównymi jej konkurentami są lokalne podmioty (lokalne mleczarnie). Poza segmentem produktów świeżych, konkurencją Spółki są duże podmioty zagraniczne i krajowe.

Mleczarnie działające w sąsiedztwie „Milkpol” SA:

 
Zakład produkcyjny
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162,
tel/fax (44) 616 51 82, tel. (44) 616 62 13
Biuro Handlowe i Księgowość
92-516 Łódź, ul. Puszkina 80,
tel/fax (42) 649 16 93, tel. (42) 649 31 99
e-mail: milkpol@milkpol.com.pl
  Informacje dodatkowe
NIP: 771-01-06-183, REGON: P-004703448, Wysokość kapitału: 1.185.350 zł
Nr rachunku bankowego: 86 2490 0005 0000 4530 7536 4139
KRS: 0000304913 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego