Struktura Akcjonariatu

Kapitał zakładowy wynosi 1.185.350 zł i dzieli się na 11.853.500 akcji:

 

  1. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  2. 603.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  3. 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

 

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł.  Wykazywany kapitał zakładowy Spółki jest w pełni opłacony.

Struktura akcjonariatu MILKPOL S.A.

  Wyszczególnienie  Ilość akcji
(szt.) 

% udział w kapitale

zakładowym Spółki 

Ilość głosów
(szt.) 

% udział w głosach na

Walnym Zgromadzeniu Spółki 

1.  Aleksandra Świerczyńska  2.679.963  22,61%  2.679.963  22,61% 
2.  Magdalena Gałwa  2.603.307  21,96%  2.603.307  21,96% 
3.  Konrad Niedziałek  1.588.300  13,40% 1.588.300  13,40% 
4.  Paweł Knopik  3.000.000  25,31%  3.000.000 25,31%
5.  Pozostali  1.981.930 16,72% 1.981.930 16,72% 
RAZEM:  11.853.500  100,00% 11.853.500  100,00%

  

Przepisy
Zobacz więcej przepisów