Struktura Akcjonariatu

Kapitał zakładowy wynosi 1 270 715, 90 zł i dzieli się na 12 707 159 szt. akcji:

 

  1. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  2. 603.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  3. 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  4. 4. 853 659 akcji zwykłych na okaziciela serii D

 

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł.  Wykazywany kapitał zakładowy Spółki jest w pełni opłacony.

Struktura akcjonariatu MILKPOL S.A.

  Wyszczególnienie  Ilość akcji
(szt.) 

% udział w kapitale

zakładowym Spółki 

Ilość głosów
(szt.) 

% udział w głosach na

Walnym Zgromadzeniu Spółki 

1.  Knopik Paweł 4399161  34,62 % 4 399 161 34,62% 
2.  A. Świerczyńska 2679963  21,09%  2 679 963 21,09% 
3.  Magdalena Gałwa 2603307  20,49%  2 603 307 20,49% 
4.  Konrad Niedziałek 1588300 12,50% 1 588 300 12,50% 
5.  Pozostali  1436428 11,30%  1 436 428 11,30% 
RAZEM:  12707159 100,00%  12707159 100,00% 

 

 

  

Przepisy
Zobacz więcej przepisów