Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 27 czerwca 2024 roku

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON:
004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych
zwołuje niniejszym, na dzień 27 czerwca 2024 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie
się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym
proponowanym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady
Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania
finansowego Spółki za 2023 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku,
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2023 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję,
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zmian postanowień Statutu Spółki.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:
Ogłoszenie o WZ – 1 czerwca 2024 r.,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 11 czerwca 2024 r.,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób
uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 2 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 6 czerwca 2024 r.,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2024 r.,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 24 czerwca 2024 r.,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 27 czerwca 2024 r.,
Dzień WZ – 27 czerwca 2024 r., godzina 11:00.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują
się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2023 roku

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2023 roku (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2022 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2022 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „ZWZ”]:

Ogłoszenie o ZWZ – 2 czerwca 2023 r.,

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ (tzw. Record Date) – 14 czerwca 2023 r.,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ – od 3 czerwca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 9 czerwca 2023 r.,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 12 czerwca 2023 r.,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 27 czerwca 2023 r.,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 11:00 w dniu 30 czerwca 2023 r.,

Dzień WZ – 30 czerwca 2023 r., godzina 11:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach [plikach PDF]:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 03 października 2022 roku

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 3 października 2022 roku (poniedziałek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 5 września 2022 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 17 września 2022 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 6 września 2022 roku do 19 września 2022 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 12 września 2022 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 15 września 2022 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 28 września 2022 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godziny 11:00 w dniu 3 października 2022 roku,

Dzień WZ – 3 października 2022 roku, godzina 11:00.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2022 roku

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2022 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2021 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2022 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 14 czerwca 2022 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2022 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2022 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 27 czerwca 2022 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godziny 11:00 w dniu 30 czerwca 2022 roku,

Dzień WZ – 30 czerwca 2022 roku, godzina 11:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 25 czerwca 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej *dalej: „Spółka”+ z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzieo 25 czerwca 2021 roku (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki *dalej: „WZ”]:
Ogłoszenie o WZ – 28 maja 2021 roku,
Dzieo rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 9 czerwca 2021 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 29 maja 2021 roku do 10 czerwca 2021 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 4 czerwca 2021 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 7 czerwca 2021 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 22 czerwca 2021 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 12:00 w dniu 25 czerwca 2021 roku,
Dzieo WZ – 25 czerwca 2021 roku, godzina 12:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 29 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2019 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2020 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 13 czerwca 2020 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2020 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 czerwca 2020 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 24 czerwca 2020 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 29 czerwca 2020 roku,

Dzień WZ – 29 czerwca 2020 roku, godzina 14:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 19 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 czerwca 2019 roku (środa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2018 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 • Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 24 maja 2019 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 3 czerwca 2019 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 26 czerwca 2019 roku do 4 czerwca 2019 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 29 maja 2019 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 1 czerwca 2019 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 14 czerwca 2019 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 19 czerwca 2019 roku,

Dzień WZ – 19 czerwca 2019 roku, godzina 14:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej *„Spółka”+ z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzieo 26 czerwca 2018 roku (wtorek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zmian postanowieo Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2017 roku

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2017 roku [poniedziałek] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 31 maja 2017 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 10 czerwca 2017 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 1 czerwca 2017 roku do 12 czerwca 2017 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 5 czerwca 2017 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2017 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 21 czerwca 2017 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 26 czerwca 2017 roku,
Dzień WZ – 26 czerwca 2017 roku, godzina 11:00.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 17 czerwca 2016 roku.


Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok,
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 20 maja 2016 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 1 czerwca 2016 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 23 maja 2016 roku do 2 czerwca 2016 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 27 maja 2016 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 30 maja 2016 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 14 czerwca 2016 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 12:00 w dniu 17 czerwca 2016 roku
 8. Dzień WZ - 17 czerwca 2016 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2015 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Centrum Konferencyjno-Bankietowym "Rubin" w Łodzi (93-232), przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 29 maja 2015 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 10 czerwca 2015 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 29 maja 2015 roku do 11 czerwca 2015 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 5 czerwca 2015 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 8 czerwca 2015 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 23 czerwca 2015 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2015 roku
 8. Dzień WZ - 26 czerwca 2015 roku


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2014 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki.
 15. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 4 czerwca 2014 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 czerwca 2014 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 czerwca 2014 roku do 16 czerwca 2014 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2014 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2014 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 czerwca 2014 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 czerwca 2014 roku
 8. Dzień WZ – 30 czerwca 2014 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 1 lipca 2013 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także  sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku.
 16. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2013 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 15 czerwca 2013 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 3 czerwca 2013 roku do 17 czerwca 2013 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 10 czerwca 2013 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 13 czerwca 2013 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2013 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 1 lipca 2013 roku
 8. Dzień WZ – 1 lipca 2013 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 4 kwietnia 2013 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 kwietnia 2013 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 kwietnia 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 kwietnia 2013 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 kwietnia 2013 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 kwietnia 2013 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 kwietnia 2013 roku
 8. Dzień WZ – 30 kwietnia 2013 roku


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku. Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 kwietnia 2013 roku  Pan Konrad Niedziałek, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co wynika z potwierdzonej liczby posiadanych przez tego akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie 2.518.380 sztuk, stanowiących 21,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki), złożył w Spółce wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami
 3. Pełna treść projektów uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad, wraz z przekazanym
 4. przez uprawnionego akcjonariusza uzasadnieniem, została zawarta w poniższym załączniku do niniejszego Raportu:

W związku ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza przedmiotowego wniosku, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku wprowadzono zmiany (uzupełnienia), a nowy porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowaniauchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (nowy punkt porządku obrad).
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (nowy punkt porządku obrad).
 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 29 czerwca 2012 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2011 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
  Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 1 czerwca 2012 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 13 czerwca 2012 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 1 czerwca 2012 roku do 14 czerwca 2012 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2012 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 czerwca 2012 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2012 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 29 czerwca 2012 roku
 8. Dzień WZ – 29 czerwca 2012 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 listopada 2011 roku.

Działając w oparciu o wniosek akcjonariuszy „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożony w dniu 26 października 2011 roku, Zarząd Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym, na dzień 30 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 31 października 2011 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 listopada 2011 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 15 listopada 2011 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 listopada 2011 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 listopada 2011 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 listopada 2011 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 16:00, w dniu 30 listopada 2011 roku
 8. Dzień WZ – 30 listopada 2011 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 10 czerwca 2011 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP:7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul.Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 13 maja 2011 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 25 maja 2011 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 26 maja 2011 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 20 maja 2011 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 23 maja 2011 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 7 czerwca 2011 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 15:00 w dniu 10 czerwca 2011 roku
 8. Dzień WZ - 10 czerwca 2011


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 02 czerwca 2010 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 2 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 12 kwietnia 2010 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 12 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Łodzi, w Hotelu Ambasador, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę
 8. Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przyznania jednorazowej premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami i załącznikami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 29 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2019 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2020 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 13 czerwca 2020 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2020 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 czerwca 2020 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 24 czerwca 2020 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 29 czerwca 2020 roku,

Dzień WZ – 29 czerwca 2020 roku, godzina 14:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 19 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 czerwca 2019 roku (środa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2018 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 • Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 24 maja 2019 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 3 czerwca 2019 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 26 czerwca 2019 roku do 4 czerwca 2019 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 29 maja 2019 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 1 czerwca 2019 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 14 czerwca 2019 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 19 czerwca 2019 roku,

Dzień WZ – 19 czerwca 2019 roku, godzina 14:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej *„Spółka”+ z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzieo 26 czerwca 2018 roku (wtorek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zmian postanowieo Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2017 roku

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2017 roku [poniedziałek] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 31 maja 2017 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 10 czerwca 2017 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 1 czerwca 2017 roku do 12 czerwca 2017 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 5 czerwca 2017 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2017 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 21 czerwca 2017 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 26 czerwca 2017 roku,
Dzień WZ – 26 czerwca 2017 roku, godzina 11:00.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 17 czerwca 2016 roku.


Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok,
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 20 maja 2016 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 1 czerwca 2016 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 23 maja 2016 roku do 2 czerwca 2016 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 27 maja 2016 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 30 maja 2016 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 14 czerwca 2016 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 12:00 w dniu 17 czerwca 2016 roku
 8. Dzień WZ - 17 czerwca 2016 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2015 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Centrum Konferencyjno-Bankietowym "Rubin" w Łodzi (93-232), przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 29 maja 2015 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 10 czerwca 2015 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 29 maja 2015 roku do 11 czerwca 2015 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 5 czerwca 2015 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 8 czerwca 2015 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 23 czerwca 2015 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2015 roku
 8. Dzień WZ - 26 czerwca 2015 roku


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2014 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki.
 15. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 4 czerwca 2014 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 czerwca 2014 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 czerwca 2014 roku do 16 czerwca 2014 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2014 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2014 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 czerwca 2014 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 czerwca 2014 roku
 8. Dzień WZ – 30 czerwca 2014 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 1 lipca 2013 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także  sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku.
 16. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2013 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 15 czerwca 2013 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 3 czerwca 2013 roku do 17 czerwca 2013 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 10 czerwca 2013 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 13 czerwca 2013 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2013 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 1 lipca 2013 roku
 8. Dzień WZ – 1 lipca 2013 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 4 kwietnia 2013 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 kwietnia 2013 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 kwietnia 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 kwietnia 2013 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 kwietnia 2013 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 kwietnia 2013 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 kwietnia 2013 roku
 8. Dzień WZ – 30 kwietnia 2013 roku


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku. Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 kwietnia 2013 roku  Pan Konrad Niedziałek, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co wynika z potwierdzonej liczby posiadanych przez tego akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie 2.518.380 sztuk, stanowiących 21,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki), złożył w Spółce wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami
 3. Pełna treść projektów uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad, wraz z przekazanym
 4. przez uprawnionego akcjonariusza uzasadnieniem, została zawarta w poniższym załączniku do niniejszego Raportu:

W związku ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza przedmiotowego wniosku, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku wprowadzono zmiany (uzupełnienia), a nowy porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowaniauchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (nowy punkt porządku obrad).
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (nowy punkt porządku obrad).
 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 29 czerwca 2012 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2011 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
  Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 1 czerwca 2012 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 13 czerwca 2012 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 1 czerwca 2012 roku do 14 czerwca 2012 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2012 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 czerwca 2012 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2012 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 29 czerwca 2012 roku
 8. Dzień WZ – 29 czerwca 2012 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 listopada 2011 roku.

Działając w oparciu o wniosek akcjonariuszy „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożony w dniu 26 października 2011 roku, Zarząd Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym, na dzień 30 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 31 października 2011 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 listopada 2011 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 15 listopada 2011 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 listopada 2011 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 listopada 2011 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 listopada 2011 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 16:00, w dniu 30 listopada 2011 roku
 8. Dzień WZ – 30 listopada 2011 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 10 czerwca 2011 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP:7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul.Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 13 maja 2011 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 25 maja 2011 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 26 maja 2011 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 20 maja 2011 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 23 maja 2011 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 7 czerwca 2011 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 15:00 w dniu 10 czerwca 2011 roku
 8. Dzień WZ - 10 czerwca 2011


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 02 czerwca 2010 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 2 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 12 kwietnia 2010 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 12 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Łodzi, w Hotelu Ambasador, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę
 8. Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przyznania jednorazowej premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami i załącznikami zawarty został w poniższym pliku:

Przepisy
Zobacz więcej przepisów