Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2023 roku

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2023 roku (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2022 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2022 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „ZWZ”]:

Ogłoszenie o ZWZ – 2 czerwca 2023 r.,

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ (tzw. Record Date) – 14 czerwca 2023 r.,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ – od 3 czerwca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 9 czerwca 2023 r.,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 12 czerwca 2023 r.,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 27 czerwca 2023 r.,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 11:00 w dniu 30 czerwca 2023 r.,

Dzień WZ – 30 czerwca 2023 r., godzina 11:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach [plikach PDF]:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 03 października 2022 roku

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 3 października 2022 roku (poniedziałek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 5 września 2022 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 17 września 2022 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 6 września 2022 roku do 19 września 2022 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 12 września 2022 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 15 września 2022 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 28 września 2022 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godziny 11:00 w dniu 3 października 2022 roku,

Dzień WZ – 3 października 2022 roku, godzina 11:00.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2022 roku

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2022 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2021 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2022 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 14 czerwca 2022 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2022 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2022 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 27 czerwca 2022 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godziny 11:00 w dniu 30 czerwca 2022 roku,

Dzień WZ – 30 czerwca 2022 roku, godzina 11:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 25 czerwca 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej *dalej: „Spółka”+ z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzieo 25 czerwca 2021 roku (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki *dalej: „WZ”]:
Ogłoszenie o WZ – 28 maja 2021 roku,
Dzieo rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 9 czerwca 2021 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 29 maja 2021 roku do 10 czerwca 2021 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 4 czerwca 2021 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 7 czerwca 2021 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 22 czerwca 2021 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 12:00 w dniu 25 czerwca 2021 roku,
Dzieo WZ – 25 czerwca 2021 roku, godzina 12:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 29 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2019 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2020 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 13 czerwca 2020 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2020 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 czerwca 2020 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 24 czerwca 2020 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 29 czerwca 2020 roku,

Dzień WZ – 29 czerwca 2020 roku, godzina 14:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 19 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 czerwca 2019 roku (środa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2018 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 • Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 24 maja 2019 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 3 czerwca 2019 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 26 czerwca 2019 roku do 4 czerwca 2019 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 29 maja 2019 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 1 czerwca 2019 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 14 czerwca 2019 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 19 czerwca 2019 roku,

Dzień WZ – 19 czerwca 2019 roku, godzina 14:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej *„Spółka”+ z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzieo 26 czerwca 2018 roku (wtorek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zmian postanowieo Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2017 roku

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2017 roku [poniedziałek] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 31 maja 2017 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 10 czerwca 2017 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 1 czerwca 2017 roku do 12 czerwca 2017 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 5 czerwca 2017 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2017 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 21 czerwca 2017 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 26 czerwca 2017 roku,
Dzień WZ – 26 czerwca 2017 roku, godzina 11:00.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 17 czerwca 2016 roku.


Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok,
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 20 maja 2016 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 1 czerwca 2016 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 23 maja 2016 roku do 2 czerwca 2016 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 27 maja 2016 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 30 maja 2016 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 14 czerwca 2016 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 12:00 w dniu 17 czerwca 2016 roku
 8. Dzień WZ - 17 czerwca 2016 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2015 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Centrum Konferencyjno-Bankietowym "Rubin" w Łodzi (93-232), przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 29 maja 2015 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 10 czerwca 2015 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 29 maja 2015 roku do 11 czerwca 2015 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 5 czerwca 2015 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 8 czerwca 2015 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 23 czerwca 2015 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2015 roku
 8. Dzień WZ - 26 czerwca 2015 roku


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2014 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki.
 15. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 4 czerwca 2014 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 czerwca 2014 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 czerwca 2014 roku do 16 czerwca 2014 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2014 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2014 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 czerwca 2014 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 czerwca 2014 roku
 8. Dzień WZ – 30 czerwca 2014 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 1 lipca 2013 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także  sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku.
 16. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2013 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 15 czerwca 2013 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 3 czerwca 2013 roku do 17 czerwca 2013 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 10 czerwca 2013 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 13 czerwca 2013 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2013 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 1 lipca 2013 roku
 8. Dzień WZ – 1 lipca 2013 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 4 kwietnia 2013 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 kwietnia 2013 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 kwietnia 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 kwietnia 2013 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 kwietnia 2013 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 kwietnia 2013 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 kwietnia 2013 roku
 8. Dzień WZ – 30 kwietnia 2013 roku


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku. Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 kwietnia 2013 roku  Pan Konrad Niedziałek, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co wynika z potwierdzonej liczby posiadanych przez tego akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie 2.518.380 sztuk, stanowiących 21,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki), złożył w Spółce wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami
 3. Pełna treść projektów uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad, wraz z przekazanym
 4. przez uprawnionego akcjonariusza uzasadnieniem, została zawarta w poniższym załączniku do niniejszego Raportu:

W związku ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza przedmiotowego wniosku, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku wprowadzono zmiany (uzupełnienia), a nowy porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowaniauchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (nowy punkt porządku obrad).
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (nowy punkt porządku obrad).
 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 29 czerwca 2012 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2011 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
  Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 1 czerwca 2012 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 13 czerwca 2012 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 1 czerwca 2012 roku do 14 czerwca 2012 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2012 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 czerwca 2012 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2012 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 29 czerwca 2012 roku
 8. Dzień WZ – 29 czerwca 2012 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 listopada 2011 roku.

Działając w oparciu o wniosek akcjonariuszy „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożony w dniu 26 października 2011 roku, Zarząd Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym, na dzień 30 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 31 października 2011 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 listopada 2011 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 15 listopada 2011 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 listopada 2011 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 listopada 2011 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 listopada 2011 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 16:00, w dniu 30 listopada 2011 roku
 8. Dzień WZ – 30 listopada 2011 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 10 czerwca 2011 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP:7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul.Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 13 maja 2011 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 25 maja 2011 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 26 maja 2011 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 20 maja 2011 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 23 maja 2011 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 7 czerwca 2011 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 15:00 w dniu 10 czerwca 2011 roku
 8. Dzień WZ - 10 czerwca 2011


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 02 czerwca 2010 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 2 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 12 kwietnia 2010 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 12 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Łodzi, w Hotelu Ambasador, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę
 8. Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przyznania jednorazowej premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami i załącznikami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 29 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2019 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2020 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 13 czerwca 2020 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2020 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 czerwca 2020 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 24 czerwca 2020 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 29 czerwca 2020 roku,

Dzień WZ – 29 czerwca 2020 roku, godzina 14:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 19 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 czerwca 2019 roku (środa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2018 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 • Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 24 maja 2019 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 3 czerwca 2019 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 26 czerwca 2019 roku do 4 czerwca 2019 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 29 maja 2019 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 1 czerwca 2019 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 14 czerwca 2019 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 19 czerwca 2019 roku,

Dzień WZ – 19 czerwca 2019 roku, godzina 14:00.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej *„Spółka”+ z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzieo 26 czerwca 2018 roku (wtorek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zmian postanowieo Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2017 roku

 

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2017 roku [poniedziałek] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 31 maja 2017 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 10 czerwca 2017 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 1 czerwca 2017 roku do 12 czerwca 2017 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 5 czerwca 2017 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2017 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 21 czerwca 2017 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 26 czerwca 2017 roku,
Dzień WZ – 26 czerwca 2017 roku, godzina 11:00.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 17 czerwca 2016 roku.


Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok,
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 20 maja 2016 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 1 czerwca 2016 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 23 maja 2016 roku do 2 czerwca 2016 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 27 maja 2016 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 30 maja 2016 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 14 czerwca 2016 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 12:00 w dniu 17 czerwca 2016 roku
 8. Dzień WZ - 17 czerwca 2016 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2015 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Centrum Konferencyjno-Bankietowym "Rubin" w Łodzi (93-232), przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 29 maja 2015 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 10 czerwca 2015 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 29 maja 2015 roku do 11 czerwca 2015 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 5 czerwca 2015 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 8 czerwca 2015 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 23 czerwca 2015 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2015 roku
 8. Dzień WZ - 26 czerwca 2015 roku


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2014 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki.
 15. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 4 czerwca 2014 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 czerwca 2014 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 czerwca 2014 roku do 16 czerwca 2014 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2014 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2014 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 czerwca 2014 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 czerwca 2014 roku
 8. Dzień WZ – 30 czerwca 2014 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 1 lipca 2013 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także  sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku.
 16. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2013 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 15 czerwca 2013 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 3 czerwca 2013 roku do 17 czerwca 2013 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 10 czerwca 2013 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 13 czerwca 2013 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2013 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 1 lipca 2013 roku
 8. Dzień WZ – 1 lipca 2013 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 4 kwietnia 2013 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 kwietnia 2013 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 kwietnia 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 kwietnia 2013 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 kwietnia 2013 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 kwietnia 2013 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 kwietnia 2013 roku
 8. Dzień WZ – 30 kwietnia 2013 roku


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku. Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 kwietnia 2013 roku  Pan Konrad Niedziałek, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co wynika z potwierdzonej liczby posiadanych przez tego akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie 2.518.380 sztuk, stanowiących 21,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki), złożył w Spółce wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami
 3. Pełna treść projektów uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad, wraz z przekazanym
 4. przez uprawnionego akcjonariusza uzasadnieniem, została zawarta w poniższym załączniku do niniejszego Raportu:

W związku ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza przedmiotowego wniosku, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku wprowadzono zmiany (uzupełnienia), a nowy porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowaniauchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (nowy punkt porządku obrad).
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (nowy punkt porządku obrad).
 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 29 czerwca 2012 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
 7. Spółki za 2011 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
  Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 1 czerwca 2012 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 13 czerwca 2012 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 1 czerwca 2012 roku do 14 czerwca 2012 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2012 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 czerwca 2012 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2012 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 29 czerwca 2012 roku
 8. Dzień WZ – 29 czerwca 2012 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 listopada 2011 roku.

Działając w oparciu o wniosek akcjonariuszy „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożony w dniu 26 października 2011 roku, Zarząd Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym, na dzień 30 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ – 31 października 2011 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 listopada 2011 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 15 listopada 2011 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 listopada 2011 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 listopada 2011 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 listopada 2011 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 16:00, w dniu 30 listopada 2011 roku
 8. Dzień WZ – 30 listopada 2011 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 10 czerwca 2011 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP:7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul.Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
 15. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Ogłoszenie o WZ - 13 maja 2011 roku
 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 25 maja 2011 roku
 3. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 26 maja 2011 roku
 4. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 20 maja 2011 roku
 5. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 23 maja 2011 roku
 6. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 7 czerwca 2011 roku
 7. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 15:00 w dniu 10 czerwca 2011 roku
 8. Dzień WZ - 10 czerwca 2011


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 02 czerwca 2010 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 2 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 12 kwietnia 2010 roku.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 12 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Łodzi, w Hotelu Ambasador, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę
 8. Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przyznania jednorazowej premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami i załącznikami zawarty został w poniższym pliku:

Przepisy
Zobacz więcej przepisów